Strona główna

Baza potencjalnych opiekunów i promotorów doktorantów, których obszar zainteresowań zawiera się w dysyplinie: elektrotechniki, automatyki lub informatyki. Uwaga, lista jest na bieżąco uzupełniana!

dr hab. inż. Ryszard BENIAK, profesor nadzwyczajny PO

Pierwszym z obszarów aktualnie wykonywanych badań są zagadnienia dotyczące napędów przekształtnikowych. Obejmują one: metody sterowania napędów w tym metody sterowania przemienników częstotli-wości zawierających falowniki wielopoziomowe, metody stymulacji rozbudowanych napędów za pomocą własnych programów napisanych w języku FORTRAN oraz metody estymacji parametrów tego typu na-pędów. W procesie estymacji wykorzystywane są własne programy es-tymacyjne. Realizowana estymacja obejmuje jednoczesne określanie wartości parametrów modelu: części przekształtnikowej napędu, sto-sowanej w napędzie maszyny elektrycznej oraz obciążenia napędu. W symulacji napędów i estymacji ich parametrów wykorzystywane są własne półtransformowane nieliniowe modele maszyn elektrycznych. Drugim z obszarów badań jest robotyka, a ściślej roboty mobilne. Pro-wadzone badania dotyczą właściwości robotów mobilnych, metod ste-rowania robotów oraz wpływu wykorzystania nowych bardziej zawan-sowanych modeli dynamicznych robotów mobilnych na możliwości ich sterowania.

prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR

Doskonalenie systemów diagnostycznych umożliwiających ocenę stanu izolacji papierowo-olejowej transformatorów elektroenergetycznych.
Pomiary i ocena zagrożenia wysokonapięciowych układów izolacyjnych wyładowaniami niezupełnymi przy wykorzystaniu meto-dy emisji akustycznej i spektrofotometrii optycznej.
Wyznaczenie wieloparametrycznych deskryptorów umożliwiających identyfikację podstawowych form wyładowań niezupełnych występujących w izolacji papierowo-olejowej urządzeń elektroenergetycznych.
Obiektywizacja oceny wyników pomiarów uzyskiwanych metodą emisji akustycznej poprzez zastosowanie do charakterystyki, generowanych przez wyładowania niezupełne, impulsów emisji akustycznej metod statystyki matematycznej numerycznych sposo-bów przetwarzania sygnałów oraz sztucznych sieci neuronowych.
Opracowanie i wykonanie systemu pomiarowego opartego na metodzie emisji akustycznej umożliwiającego lokalizację miejsc wy-stępowania wyładowań niezupełnych w papierowo-olejowych układach izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych.
Określenie możliwości i zakresu zastosowań metody spektrofotometrii optycznej do rozpoznawania form wyładowań elektrycz-nych występujących w izolacji olejowej i powietrznej.
Określenie wartości granicznych z punktu widzenia eksploatacji dla wskaźników charakteryzujących poziom rejestrowanych drgań dla rdzeni transformatorów elektroenergetycznych oraz dla konstrukcji nośnych turbin wiatrowych.
Tworzenie aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie elektrycznych instalacji zasilających, oświetleniowych i odbiorczych.
Opracowanie koncepcji systemu diagnostyki olejów izolacyjnych z wykorzystaniem zjawiska kawitacji.
Badania zjawiska sonoluminescencji w cieczach izolacyjnych i określenie możliwości jego zastosowania w diagnostyce wysoko-napięciowych układów izolacyjnych.
Dobór pod względem technicznym i ekonomicznym niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb zaspokojenia potrzeb energetycznych domów jednorodzinnych.
Opracowanie systemu eksperckiego umożliwiającego diagnostykę układu izolacyjnego transformatora elektroenergetycznego pod-czas jego normalnej pracy z wykorzystaniem metody emisji akustycznej.
Określenie wpływu sygnałów zakłócających o charakterze akustycznym, elektrycznym i mechanicznym na wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych wykonywanych metodą emisji akustycznej.
Oceną wpływu domieszkowania nanocząstkami olejów izolacyjnych na ich właściwości fizyko-chemiczne.
Badania oddziaływań hałasów i infradźwięków generowanych infrastrukturą elektroenergetyczną na organizmy żywe.

dr hab. inż. Sebastian BORUCKI, profesor nadzwyczajny PO

- zastosowanie metod wibroakustycznych w diagnostyce konstrukcji mechanicznej części aktywnej transformatorów elektroenergetycznych
- zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicz-nego wysokonapięciowych układów izolacyjnych
- pomiary i analiza wyładowań niezupełnych metodą elektryczną i UHF
- ocena zawilgocenia układów izolacyjnych metodami polaryzacyj-nymi
- pomiary i analiza skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego urządzeń elektroenergetycznych
- wykorzystanie spektrofotometrii optycznej, termowizji i kamer UV do bezinwazyjnej oceny stanu technicznego izolacji wysokonapię-ciowej
- ocena wpływy nanomodyfikacji olejów elektroizolacyjnych na ich parametry dielektryczne i fizyko-chemiczne
- wieloparametryczna ocena stanu technicznego transformatorów
- wykorzystanie metody emisji akustycznej do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów

dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ, profesor nadzwyczajny PO

Od początku pracy moje zainteresowania koncentrują się wokół zagad-nień elektrotechniki, a w szczególności związane są z: techniką wysokich napięć, wieloparametryczną oceną stanu technicznego transformatorów elektroenergetycznych, rozwojem nieniszczących metod diagnostycznych, a szczególnie metody emisji akustycznej, analizą poziomów ciśnienia aku-stycznego generowanego podczas pracy urządzeń elektroenergetycznych, badaniami drgań wibroakustycznych rdzeni i oceną stanu technicznego izolatorów przepustowych.
Prace naukowo – badawcze można podzielić na sześć obszarów tema-tycznych:
•    zastosowanie metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ),
•    rozwój metody emisji akustycznej wykorzystywanej do oceny sta-nu izolacji papierowo – olejowej transformatorów elektroenergetycznych pod kątem detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych,
•    wieloparametryczna ocena stanu technicznego transformatorów,
•    wykorzystanie metody wibroakustycznej do diagnostyki stanu technicznego rdzenia transformatorów,
•    analiza poziomu ciśnienia akustycznego generowanego podczas pracy urządzeń elektroenergetycznych,
•    diagnostyka izolatorów przepustowych.
Obecnie głównym obszarem mojej działalności naukowo – badawczej są prace związane z zastosowaniem metody EA do diagnostyki PPZ. Prace badawcze prowadzone są zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i eks-ploatacyjnych. Podczas badań modelowane są poszczególne rodzaje defek-tów i rejestrowane sygnały EA generowane przez PPZ. Analiza uzyskanych wyników prowadzona jest dziedzinie czasowej i czasowo – częstotliwościo-wej. Wyniki badań laboratoryjnych poddawane są weryfikacji w warunkach eksploatacyjnych. Ponadto prowadzę prace nad budową autorskiego syste-mu diagnostycznego umożliwiającego wykonywanie oceny stanu technicznego PPZ w sposób on – line. Prace w tym obszarze tematycznym były realizowane w ramach projektu badawczego LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Od początku mojej działalności naukowej uczestniczę w pracach zwią-zanych z zagadnieniami dotyczącymi zastosowania metody emisji aku-stycznej do diagnostyki stanu technicznego transformatorów pod kątem występowania wyładowań niezupełnych. Głównym celem prowadzonych prac naukowo-badawczych jest określenie możliwości identyfikacji podstawowych form wyładowań niezupełnych, jakie mogą występować w izolacji transformatorów elektroenergetycznych, na podstawie oceny generowanych przez nie sygnałów emisji akustycznej.
Kolejnym obszarem działalności naukowo – badawczej są prace zwią-zane z budową systemu oceny stanu technicznego transformatorów. Sys-tem ten oparty jest na wieloparametrycznej analizie stanu technicznego wykorzystującej kilka metod pomiarowych. Ideą systemu, który wprowadza punktową skalę oceny stanu technicznego transformatora oraz jego znacze-nia w sieci elektroenergetycznej jest powiązanie technicznych aspektów diagnostyki z czynnikami ekonomiczno – finansowymi w celu optymaliza-cji decyzji w zakresie bieżącej eksploatacji, gospodarki remontowej oraz polityki inwestycyjnej.
Czwarty obszar mojej działalności w sferze naukowo-badawczej zwią-zany jest z wykorzystaniem metody wibroakustycznej do oceny stanu tech-nicznego rdzenia transformatorów elektroenergetycznych. Prowadzone przez pracowników Katedry Wysokich Napięć prace w tym zakresie zmie-rzają do określenia kryteriów umożliwiających wykonanie oceny stanu technicznego rdzenia pracującego transformatora.
Kolejnym obszarem naukowo – badawczym jest analiza poziomu ci-śnienia akustycznego generowanego przez pracę transformatorów elektroe-nergetycznych. W tym zakresie wykonano szereg badań w układach mod-lowych i na obiektach znajdujących się w eksploatacji. Wykonano szereg ekspertyz technicznych związanych z oceną poziomu hałasu na podstawie wyników pomiaru ciśnienia akustycznego, generowanego przez transformatory elektroenergetyczne.

dr hab. inż. Wojciech HUNEK, profesor nadzwyczajny PO

- analiza i synteza różnego rodzaju strategii sterowań, w tym sterowania predykcyjnego, adaptacyjnego i odpornego dla obiektów MIMO
- inwersje niekwadratowych macierzy wielomianowych
- perfekcyjna rekonstrukcja sygnałów, odporne sterowanie w sieciach komputerowych
- analiza i synteza sterowań odpornych na uszkodzenia (FTC)
- synteza oraz sterowanie obiektami ułamkowego rzędu
- projektowanie systemów decyzyjnych.

dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA, profesor nadzwyczajny PO

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i elektromagnetycznych. Prace można podzielić na trzy grupy:
-    Modelowanie pola magnetycznego i optymalizacja konstrukcji maszyn bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi.
-    Doskonalenie metod projektowania maszyn elektrycznych.
-    Zastosowanie metod polowo-obwodowych w projektowaniu ma-szyn elektrycznych.

dr hab. inż. Barbara KASZOWSKA, profesor nadzwyczajny PO

Planowanie rozwoju i eksploatacji sieci elektroenergetycznych, efektywność wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, zarządzanie stratami energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego, rozproszone źródła energii elektrycznej i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego.

prof dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i transformatorach. Prace można podzielić na cztery grupy:
•    analiza drgań i hałasów pochodzenia elektromagnetycznego w silni-kach indukcyjnych;
•    analiza trójwymiarowa pola elektromagnetycznego w transformato-rach i dławikach;
•    analiza trójwymiarowa pola elektrycznego w zbiornikach magazynu-jących ciecze łatwopalne;
•    modelowanie pola magnetycznego i optymalizacja konstrukcji bezszczotkowych silników tarczowych  
i cylindrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi oraz silników SRM.

prof. dr hab. inż. Krzysztof LATAWIEC

•    modelowanie i identyfikacja systemów liniowych i nieliniowych, w szczególności z wykorzystaniem funkcji bazy ortonormalnej oraz pochodnej niecałkowitego rzędu,
•    sterowanie predykcyjne obiektami liniowymi i nieliniowymi,
•    sterowanie wielowymiarowe,
•    sterowanie adaptacyjne.
•    Modelowanie, identyfikacja i sterowanie systemami frakcyjnymi.
•    Identyfikacja złożonych systemów dynamicznych.
•    Sterowanie adaptacyjne, sterowanie odporne, sterowanie predykcyj-ne.
•    Analiza i sterowanie systemami wielowymiarowymi.

dr hab. inż. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, profesor nadzwyczajny PO

Prace naukowe obejmują badania symulacyjne i eksperymentalne maszyn elektrycznych, metody estymacji parametrów, a także zagadnienia automatyzacji napędu elektrycznego. Zasadnicza część działalności naukowej dotyczy badań związanych z estymacją parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych oryginalnie opracowanymi metodami regresji krokowej z wykorzystaniem pomiarowych charakterystyk statycznych lub przebiegów dynamicznych. W pracach wskazano także na możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionych metod w rozwiązywaniu problemów występujących w przemyśle. Kolejny obszar działalności naukowej dotyczy badań własności elektromechanicznych nowych konstrukcji maszyn elektrycznych w postaci silników indukcyjnych tarczowych oraz bezszczotkowych silników tarczowych prądu stałego. Badania naukowe obejmują także działalność w zakresie nowoczesnych metod sterowania napędem elektrycznym. Prace dotyczą badań symulacyjnych i eksperymentalnych napędu przekształtnikowego sil-nika indukcyjnego z zastosowaniem metody bezpośredniego sterowa-nia strumieniem i momentem (DTC), z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP i dotyczą m.in. wpływu wybranych algorytmów numerycznego całko-wania na efektywność obliczeń i możliwości badanej aplikacji. Praktycznym zastosowaniem przyjętego sposobu modelowania i identyfikacji parametrów jest projekt obiektowego systemu do estyma-cji parametrów modeli matematycznych szerokiej grupy układów elek-tromechanicznych

dr hab. inż. Jan SADECKI, profesor nadzwyczajny PO

•    metody i algorytmy obliczeniowe optymalizacji złożonych syste-mów,
•    systemy i algorytmy równoległe, w tym systemy klastrowe, procesory wielordzeniowe; procesory GPGPU,
•    tworzenie efektywnych aplikacji rozproszonych dla złożonych algo-rytmów obliczeniowych optymalizacji, algebry liniowej itp.; formu-łowanie bibliotek procedur numerycznych dla równoległych syste-mów wieloprocesorowych z pamięcią współdzieloną oraz z pamięcią rozproszoną,
•    wielopoziomowe układy sterowania złożonymi systemami,
•    modelowanie systemów z czasoprzestrzenną dynamiką,
•    zastosowanie systemów równoległych do celów sterowania złożo-nymi procesami przemysłowymi.

dr hab. inż. Mirosław SZMAJDA, profesor nadzwyczajny PO

Do zainteresowań naukowych należy zaliczyć: jakość energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych, zastosowania zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w baniach przebiegów elektroenergetycznych i biomedycznych, projektowania wbudowanych systemów pomiarowych opartych o mikrokontrolery i procesory sygnałowe.

prof. dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC

Działalność naukowa związana jest z następującymi grupami tematycznymi:
•    Badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.
•    Badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn elektrycznych.
•    Badania diagnostyczne silników indukcyjnych.
•    Badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silni-kami indukcyjnymi.
•    Badania diagnostyczne turbozespołów.
•    Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych.
•    Badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC.
•    Badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych.
•    Nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirują-cych.
•    Aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych.
•    Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych.

dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI, profesor nadzwyczajny PO

Główne kierunki działalności naukowej i badawczej to: pomiary i rejestracja napięć i prądów w systemach elektroenergetycznych w warunkach normalnych i zakłóceniowych, dobór układów pomiarowych dla celów diagnostyki układów elektroenergetycznych, analiza stanów zakłóceniowych w systemach elektroenergetycznych oraz pracy automatyki zabezpieczeniowej, a szczególnie zabezpieczeń ziemnozwarciowych, lokalizacja miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średniego napięcia, metodyka badań ukła-dów automatyki zabezpieczeniowej klasycznej i mikroprocesorowej, modele linii elektroenergetycznych jedno- i wieloprzewodowych stosowanych w lokalizacji uszkodzeń metodami impulsowymi, opracowywanie  aparatury do lokalizacji uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych, projektowanie układów elektronicznych i mikroprocesorowych stosowanych w systemach pomiarowych i zabezpieczeniowych zakładów przemysłowych różnych branży, opracowywanie aparatury do diagnostyki urządzeń głównie automatyki zabezpieczeniowej oraz układów zasilania. Oddzielną grupą działalności na rzecz przemysłu i nie tylko, jest wykonywanie różnego rodzaju opinii i ekspertyz głównie z zakresu elektroniki i elektrotechniki.

dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI, profesor nadzwyczajny PO

Badania napędów elektrycznych z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi (SRM) i bezszczotkowymi silnikami z magnesami trwałymi (BLDC), w tym: optymalizacja konstrukcji silników, optymalizacja  algorytmów sterowania, projektowanie nowych rozwiązań układów zasilania.

prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK

- Dziedzina komputerowego modelowania i weryfikacji pomiarowej pól magnetycznych w urządzeniach elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem transformatora i aktuatorów elektromagnetycznych.
- Badania maszyn elektrycznych w zakresie nagrzewania
- Optymalizacja konstrukcji transformatorów specjalnych i dławików
- Opracowywanie nowoczesnych konstrukcji transformatorów z rdzenia-mi amorficznymi. Wynikiem było uzyskanie patentu w roku 2009
- Opracowanie nowych źródeł prądu w spawalnictwie w ramach współ-pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
- Obliczenie i optymalizacja transformatorów specjalnych takich jak transformatory neonowe i przekształtnikowe – współpraca z Instytutem Maszyn Elektrycznych i Transformatorów (obecnie Mechatroniki i Sys-temów Informatycznych) Politechniki Łódzkiej
- Analiza zjawisk elektromagnetycznych w dławikach przekształtniko-wych – współpraca z Pol. Łódzką w ramach projektu badawczego Nr 8T10B06212.
- „Badanie właściwości fizycznych i parametrów energetycznych suchych transformatorów z rdzeniami amorficznymi” – kierowanie w latach 2003-2005 projektem badawczym 4T10A05024
- „Wykorzystanie metod analizy pól trójwymiarowych do zaprojektowania siłownika elektromagnetycznego do testów zmęczeniowych” – kierowa-nie projektem rozwojowym R01 0026 04.

dr hab. inż. Andrzej WAINDOK

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i transformatorach. Zakres prac obejmuje:
•    analizę trójwymiarową pola elektromagnetycznego w transformatorach i dławikach;
•    analizę dwu- i trójwymiarową pola magnetycznego w aktuatorach o ruchu liniowym;
•    modelowanie pola magnetycznego i optymalizację konstrukcji wielofazowych siłowników liniowych z magnesami trwałymi;
•    badania i optymalizację konstrukcji silników do badań zmęczeniowych

dr hab. inż. Stefan WOLNY, profesor nadzwyczajny PO

- badania tendencji do elektryzowania się pyłów oraz cieczy dielektrycznych,
- badania stanu izolacji wysokonapięciowej urządzeń elektroenergetycznych za pomocą polaryzacyjnych metod diagnostycznych przeprowadzanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości,
- badania własności elektrycznych i fizyko-chemicznych mineralnych
i syntetycznych olejów izolacyjnych oraz wysokonapięciowych układów izolacji stałej impregnowanej olejem.
- badania wytrzymałości napięciowej dielektryków stałych poddanych procesom starzenia.

prof. dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK

Badania z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, metrologii, komputerowych systemów pomiarowych a w szczególności:
- badania diagnostyczne materiałów przewodzących z zastosowa-niem metody prądów wirowych,
- prace naukowo – badawcze związane z poprawą dokładności pomiarów i badań metodą prądów wirowych, opracowanie metod wytworzenia i pomiarów wzorców konduktywności dla celów konduktometrii wiroprądowej, opracowanie metod wytworzenia i pomiarów sztucznych wad wzorcowych dla celów defektoskopii wiroprądowej, metody kalibracji przyrządów wiroprądowych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji  do celów diagnostyki metali i stopów metodą prądów wirowych, konstrukcja przyrządów wiroprądowych.
- badania symulacyjne pola elektromagnetycznego wokół przetworników wiroprądowych
- czujniki i przetworniki pomiarowe, pomiary cyfrowe różnych wielkości fizycznych, czujniki inteligentne, układy MEMS,
- układy elektronicznego przetwarzania i analiza sygnałów pomiarowych, zastosowania analizy falkowej.

dr hab. inż. Maciej ZDANOWSKI

- Diagnostyka zagrożeń wywołanych elektryzacją strumieniową (ang. ECT – Electrostatic Charging Tendency) w przemyśle elektroenergetycznym i petrochemicznym

prof. dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY

- Modelowanie elektryzacji strumieniowej
- Diagnostyka układów wysokonapięciowych

 

Pierwszym z obszarów aktualnie wykonywanych badań są zagadnienia dotyczące napędów przekształtnikowych. Obejmują one: metody sterowania napędów w tym metody sterowania przemienników częstotliwości zawierających falowniki wielopoziomowe, metody stymulacji rozbudowanych napędów za pomocą własnych programów napisanych w języku FORTRAN oraz metody estymacji parametrów tego typu napędów. W procesie estymacji wykorzystywane są własne programy estymacyjne. Realizowana estymacja obejmuje jednoczesne określanie wartości parametrów modelu: części przekształtnikowej napędu, stosowanej w napędzie maszyny elektrycznej oraz obciążenia napędu. W symulacji napędów i estymacji ich parametrów wykorzystywane są własne półtransformowane nieliniowe modele maszyn elektrycznych. Drugim z obszarów badań jest robotyka, a ściślej roboty mobilne. Prowadzone badania dotyczą właściwości robotów mobilnych, metod sterowania robotów oraz wpływu wykorzystania nowych bardziej zawansowanych modeli dynamicznych robotów mobilnych na możliwości ich sterowania.

Nauka

Jednostki uczelniane

Organizacje

on-line

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.